سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی
شنبه، 27 آبان
  • -

  • -

6

خرداد

سوالات مسابقه «وصيت نامه سياسي الهي امام خميني (ره)»

بسيج جامعه پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

 

 

 

 

بسيج جامعه پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

 

 

دانشکده پيراپزشکي

 

 

نام و نام خانوادگي:                                مرکز مربوطه:                          شماره تلفن:

 

 

 

سوالات مسابقه «وصيت نامه سياسي الهي امام خميني (ره)»

 

 

 

1)امام خميني (ره ) وجه تمايز انقلاب ما را با ساير انقلابها در چه مي‌دانستند؟

 

الف-اسلامي بودن آن                                                        ب- مردمي بودن آن

ج- ظالم بودن رژيم حاکم                                                   د- طريقه پيدايش ـ کيفيت مبارزه ـ انگيزه قيام مردم

 

2)مصائب قرآن و عترت از چه زمان شروع شد؟

 

الف– از زمان معاويه                                                           ب - پس از شهادت حضرت علي(ع)  

 ج)- از زمان خلفاي بني عباس                                              د- الف و ج

 

3)امام خميني (ره) عامل اصلي پيروزي انقلاب را چه مي‌دانند ؟

 

الف-ضعف گروه مقابل و ظالم                                                ب- تاييدات غيبي الهي

ج- اطاعت مردم از رهبري                                                    د- از جان گذشتگي مردم

 

4)حضرت امام (ره) چه کشوري را تروريست بالذات معرفي مي کنند؟

 

الف-آمريکا                                                               ب- اسرائيل 

ج- انگليس                                                              د- شوروي سابق

 

5)درچه صورتي اسلام براي هميشه منزوي خواهد شد؟

 

الف-درصورتيکه اين جمهوري اسلامي شکست بخورد                   ب- درصورتي که يک رژيم دلخواه يکي از دو قطب به حکومت برسد

ج-در صورتيکه حوزه هاي علميه فعاليت نکنند                            د- الف و ب

 

6)بنيانگذار انقلاب به مردم وجوانان حزب الهي در برخورد با آنچه از نظرشرع حرام و مخالف حيثيت جمهوري اسلامي است چه فرمودند؟

 

الف- به دستگاههاي مربوطه رجوع کنند                                   ب- با توجه به برقراري حکومت اسلامي وظيفه اي ندارند

 ج-خودشان مکلف به جلوگيري هستند                                      د- به دستگاههاي مربوطه رجوع و درصورت کوتاهي آنان خودشان مکلف به جلوگيري هستند

 

7)ازديدگاه امام خميني (ره) وظيفه دولت درمورد دانشگاهها چيست؟

 

الف – از ورود افراد ملي گرا جلوگيري کند                                 ب- از ورود افراد باگرايش به شرق و غرب جلوگيري کند

ج- از ورود عناصر فاسد داراي مکتب انحرافي جلوگيري کند              د- ب وج

 

8)بوق هاي تبليغاتي مخالفان اسلام وجمهوري اسلامي چه هدفي را دنبال ميکنند؟

 

الف- خارج کردن اسلام از صحنه                                             ب- تامين منافع ابر قدرت ها

ج- به انزوا کشاندن روحانيت                                                 د- الف و ب

 

9)طبق فرمايش رهبرکبيرانقلاب نجات ...............ازانحراف ، نجات کشور و ملت است؟

 

  الف-دولت                                                                      ب- نيروهاي مسلح                

  ج-دانشگاه                                                                      د- دبيرستانها

 

10)من براي اين که شما جوانان شايسته اي هستيد علاقه دارم که جواني خود را در راه خداوند و اسلام عزيز و .......... صرف کنيد تا سعادت هر دو جهان را دريابيد ؟

 

الف - جمهوري اسلامي                                                        ب- انقلاب

ج- علم                                                                             د- خدمت به مردم

 

11)امام خميني (ره) مسئله تبليغ را وظيفه چه کساني مي دانستند ؟

 

الف-گويندگان و نويسندگان                                                  ب- هنرمندان و دانشمندان           

ج- وزارت ارشاد                                                                 د- همه موارد

 

12)چه عاملي موجب به تباهي کشاندن ملتهاي اسلامي و بازکردن راه براي استعمار گران ميشود؟

 

الف- جدا دانستن اسلام از سياست وحکومت                               ب- منحرف شدن از راه مستقيم الهي

ج-دور شدن از فرهنگ و ادب و ارزشهاي خودي                          د- هيچکدام

 

13)لازم است در عزاداري ها و اشعار مرثيه و اشعار ثناي ائمه(عليهم السلام) چه چيزي يادآوري شود؟

 

الف –مظلوميت امام حسين (ع)                                              ب - فجايع و ستمگري هر عصر

                 ج- فضائل اهل بيت (ع)                                                    د - الف و ج صحيح است

 

14)هدف قدرتهاي استعمارگر از منحرف کردن جوانان دانشگاهي از ارزشهاي خودي چيست؟

 

الف- انتخاب دولتمردان از بين آنان                                         ب- حکومت کردن برسرنوشت کشورها

ج- الف و ب                                                                      د- هيچکدام

 

 

 

15) امام خميني (ره ) ازآيه ان‌تنصروا... ينصرکم در چه موردي استفاده کردند ؟

 

الف- حمايت مردم از ضعفا                                                     ب- حمايت از دولت و شريک شدن درحل مشکلات

ج-حمايت دولت از مردم                                                       د- حمايت دولتها از مردم مظلوم جهان

 

16) حضرت امام(ره) از چه چيزي بعنوان امانت الهي ياد مي‌کردند؟

 

الف- انقلاب اسلامي                                                ب- پدر و مادر

ج- مسئوليت‌ها                                                      د- مدارج علمي

 

17) بيشتراحكام اسلامي داراي جنبه هاي .................... است.

 

الف- عبادي،سياسي                                                            ب- سياسي ، اقتصادي

ج- اجتماعي ، عبادي                                                          د- سياسي ، اجتماعي

 

18)درچه صورتي مسلمانان بزرگترين قدرت جهان راتشكيل ميدهند؟

 

الف- در پرتو برادري ايماني                                                    ب- با اتحاد و همدلي

 ج- با يك نهضت عميق علمي                                                د- در پرتو وحدت کلمه

 

19)حضرت امام (ره) در وصيت به مجلس و دولت ، چه کساني را نورچشمان ما و اولياي نعم همه ، ميدانند؟

 

الف- جوانان مملکت                                                            ب-روحانيون عظام

ج-مستضعفان و محرومان                                                      د- جانبازان و آزادگان انقلاب

 

20)جلوگيري ازتبليغات و مقالات و سخنرانيها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومي و مصالح کشورچه حکمي دارد؟

 

الف-مستحب است                                                               ب- واجب است

ج-برعهده روحانيون متعهد است                                              د-هيچ کدام

 

21)حضرت امام خميني(ره) بي بندوباري هاي عرضه شده ازطرف غرب به نسل جوان را داراي چه اثراتي ميدانند؟

 

الف- تباهي وکشيده شدن به ننگ و وابستگي                        ب- مصرفي نمودن ملت وکشور

 ج- عقب ماندگي                                                          د-همه موارد                          

 

22)توصيه ي حضرت امام(ره) به ملت‌هاي مسلمان چه بود؟

 

الف- خدا جويي                                                                     ب- ساده‌زيستي

ج- الگوگرفتن ازانقلاب اسلامي ايران                                             د- جلوگيري ازاسراف

 

23)چه چيزي مغزهاي متفکر بومي را به کار انداخته و به سوي خودکفايي پيش مي برد؟

 

الف- وحدت حوزه و دانشگاه                                          ب- جنگ و تحريم اقتصادي  
ج- جدايي و انقطاع از غرب                                            د-  فرستادن دانشجويان براي ادامه تحصيل به خارج از کشور  

 

24)ازنظرحضرت امام(ره) نماز جمعه و جماعت ، بيانگرکدام وجه نمازاست؟

 

الف- وجه سياسي                                                                   ب– وجه فطري

ج- وجه فردي                                                                       د- وجه اجتماعي

 

25)چه كساني فكر و قدرت بومي ما را سركوب و مايوس كرده و ميكنند؟

 

الف- نويسندگان وگويندگان غرب و شرق زده                         ب- آمريكا و قدرتهاي استكباري

ج- نوكران اجانب                                                          د- آنانكه دائم به فكرتوطئه عليه منافع ملل مستضعف و غارت شده هستند.

 

26 (امام(ره) در وصيت خود به ملت شريف ايران، حجم تحمل زحمت ها و رنج ها و فداکاري ها و جان نثاريها و محروميت ها را مناسب با چه مي داند؟

 

الف- حجم بزرگي مقصود                                               ب- ارزشمندي و علو رتبه آن(مقصود)

ج- دستاوردهاي حاصله و شيريني هاي آن دستاوردها               د- الف و ب

27)از ابزار مؤثر تباهي و تخدير ملت ها مخصوصا نسل جوان، چه بوده است؟
 الف- نفوذ دشمن در دانشگاهها                                          ب- گسترش مراکز عياشي و فحشا و فساد
 
ج- راديو و تلويزيون و مطبوعات و سينماها                           د- تبليغ ضد روحانيت

­28)به فرموده حضرت امام(ره) يکي از گناهان بزرگ نابخشودني...
الف- انحراف نسل جوان از فرهنگ و ادب و ارزش هاي خودي است     ب-وابستگي به شرق و غرب است  
ج- عقب ماندگي علمي است                                                     د- مسامحه در امر مسلمين است  

­29)نقطه مقابل رمز پيروزي و بقاي انقلاب چيست؟
 
الف- فراموشي هدف و تفرقه و اختلاف                              ب- تهاجم فرهنگي و نظامي دشمنان داخلي و خارجي
ج- عمل نکردن به دستورات اسلام                                     د- دخالت بيگانگان در امور کشور                

30)حضرت امام(ره)فرمودند: ..........چه بسا در بعضي مقاطع  دررأس گناهان کبيره است؟
 
الف- عدم حضور در نماز جمعه                                     ب- عدم حضور در انتخابات و مسامحه
 
ج- گوش دادن به تبليغات دشمنان اسلام                           د- گزينه­الف و ج

 

 

 

 

 

پاسخنامه

لطفاً گزينه صحيح را با علامت × مشخص کنيد

وفايل را به آدرس زير ارسال فرماييد

 

 

 

khalafehali@yahoo.com

 

 

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 


تاريخ خبر :
۱۳۹۱/۳/۶
منبع :

 

ثبت امتیاز
امتیاز این نوشته تا کنون است. شما نیز به آن امتیاز دهید:   
دیدگاه ها


ثبت دیدگاه
نام:

پست الکترونیکی:

وب سایت:

دیدگاه:

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ می باشد.
تحلیل آمار سایت و وبلاگ